Stara crpna stanica Plavna

 

Stara crpna stanica Plavna je predeoni element, od važnosti za sistem odbrane od visokih voda Dunava, koji povezuje Veliki kanal sa Dunavom. Nalazi se sa severne strane odbrambenog nasipa, udaljena 4 km od naselja Plavna. Poseban značaj ove crpne stanice je u njenoj reverzibilnosti. Naime, pored „prebacivanja“ viška vode iz Glavnog kanala, „u poplavno inundaciono područje Dunava“, ovaj sistem omogućava i upumpavanje dunavske vode u kanalsku mrežu i navodnjavanje poljoprivrednih površina. Ceo sliv i sistem za odvodnjavanje je po ovoj crpnoj stanici dobio naziv „Plavna“.

Kompleks čine pravilno raspoređene zgrade:
– glavna zgrada tzv. mašinska kuća ili crpna stanica, objekat najvećih gabarita, koji je u funkcionalnoj vezi sa ulivnom građevinom i kanalom;
– upravna zgrada;
– radionica sa stanom, kao i objekti manjih dimenzija, različitih namena (zgrada za kola i pušnica; radionica sa alatnicom; nadstrešnica, i niz objekata za čuvanje životinja, locirani uz severnu granicu parcele).

Na parceli se takođe nalazi rezervoar za gorivo ukopan u teren, kao i arterski bunar.
Stara crpna stanica Plavna, izgrađena 1912. godine još uvek je u funkciji sa originalnom opremom, što je čini jedinstvenom među hidrotehničkim nasleđem.