KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BAČ

Turistička organizacija opštine Bač

 

Trg dr Zorana Đinđića 4, 21420 Bač

 

Tel. i faks: 021 6072 222

 

E-mail: turizambac@gmail.com

 

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora TOO Bač broj: 01-79/2021 od 31. maja 2021. godine raspisuje

 

 

KONKURS

 

Za izbor i imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Bač

 

 

 

 

 

Za direktora Turističke organizacije može biti imenovano lice koje pored opštih zakonskih uslova ispunjava i posebne uslove:

 

 

 visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama , specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu (dokaz diploma o završenom fakultetu)

 Radno iskustvo od četiri godine, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima (kopija radne knjižice ili potvrda poslodavca)

Da poznaje rad na računaru (uverenje o završenom kursu ili kopija indeksa o položenom ispitu iz informatike)

Dobro poznavanje Engleskog jezika (uvrenje o završenom kursu ili kopija indeksa sa ocenom o položenom ispitu)

Da je državljanin Republike Srbije (uvrenje o državljanstvu)

Da nema zakonskih smetnji za imenovanje (potvrda o nekažnjavanju koju izdaje MUP – Sud)

Da poseduje organizacione sposobnosti što dokazuje priloženim CV-em.

 

 

Mandatni period direktora traje 4 (četiri) godine

 

 

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova se dostavljaju na gore navedenu adresu u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za direktora“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

 

 

 

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA TOO BAČ

 

         Goran Doroški