KONTINUITET NASELJAVANJA ČOVEKA KAO SINONIM ZA BAČ

Bač sa okruženjem je prostor na kome je čovek oduvek živeo tesno povezan uz vodu koju je vremenom regulisao i prilagođavao svojim potrebama, osnivanju naselja, kultovima, razvoju poljoprivrede (kudeljarstvo, odvođenje viška vode).

 

Bač se nalazi u južnom, obodnom delu Panonske nizije (nekadašnje Panonsko more), koji obiluje vodama – putevima kojima su bile povezane drevne kulture (reke Dunav, Mostonga, Živa, Berava, Vajiš). Najveću važnost je imao Dunav, ali i njegova leva pritoka Mostonga, čiji su ciklusi uticali na nastanak jedinstvenog reljefa. Mostonga je bila i vodeni put, izvor života, ali i prirodna prepreka, koja je omogućavala da se osnivaju i očuvaju ljudska staništa, stvaraju i razmenjuju dobra.

 

U blizini Bača nađeni su arheološki ostaci naselja sa dva skeleta u položaju zgrčenaca, koji pripadaju starčevačkoj kulturi prvih zemljoradnika, koja se ovde razvijala pre više od osam milenijuma. Postoje ostaci praistorijskog naselja, ispod temelja Tvrđave Bač, ali i drugi lokaliteti, pronađeni na rečnim obalama i susretu rita i aluvijalne terase.

 

Za razumevanje značaja ove teritorije važan je i antički period, kada se granica između Barbarikuma i Rimskog carstva nalazila na reci Dunavu (Limes je uspostavio car Oktavijan Avgust). Postojanje Rimskih šančeva svedoči i o kontroli ove teritorije - spračavanju upada varvarskih migracija na teritoriju Rimskog carstva – pre svega Panonije Sekunde i Gornje Mezije.

 

Bač je i ovom periodu bio istorijsko čvorište i mesto gde je sedeo onaj ko je upravljao teritorijom. Ostaci rimskog materijala (opeke) nalaze se na prostoru gde je izgrađen Franjevački samostan i predstavljen je u sklopu muzejske postavke.

 

I tokom srednjeg veka, kada je ovde dominiralo Ugarsko kraljevstvo, korišćene su prirodne prepreke i dodatno je utvrđivana teritorija (kompleks Tvrđave Bač). U blizini naselja Mladenovo i na prostoru specijalnog rezervata prirode „Karađorđevo“ nalazi se ušće reke Mostonge, koja je posebno u daljoj prošlosti bila plovna. Moči daje mogućnost da je u Rimskom periodu u Vranjaku postojala luka, a u Mladenovu i Bačkom Novom Selu su još u 19. veku postojala pristaništa za brodove.

 

Tvrđava Bač je vodeni grad i pripada sistemu odbrane na Dunavu. Jedina je u korpusu tvrđava na Dunavu u Srbiji, koja se nalazi na levoj obali. Serijal koji snima RTS, započinje pričom o Tvrđavi Bač.

 

 

#opredelimailjudima #dozivibac #visitserbia