УСЛОВИ:  Завршена висока стручна спрема у складу са Правилником о унутрашњој  организацији и систематизацији радних места Туристичке организације општине Бач. Радни однос се заснива на неодређено радно време. Уз пријаву кандидат треба да достави следеће доказе: уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену фотокопију); потврду о радном искуству у струци; уверење надлежне полицијске управе о некажњавању ( не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију ).                               

Пријава на конкурс садржи: кратку биографију, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број контакт телефона, mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава мора бити својеручно потписана. Рок за пријаву на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве са пратећом документацијом се достављају лично или путем поште на адресу : Туристичка организација општине Бач,Трг др Зорана Ђинђића 4 , 21420 Бач. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа биће одбачене. Све додатне информације се могу добити на телефон Туристичке организације општине Бач: 021/6072 222.