Gradska kapija Šiljak

 

Sama kula/kapija je u osnovi četvorougaona sa opekama i sa lučno oblikovanim otvorom za kapiju. Iznad prolaza/kapije očuvana  je jedna etaža, uz osnovanu pretpostavku da je postojala još jedna. Kula je pokrivena i ona je živa komnunikacija i danas ka savremenom gradu, preko savremenog mosta. Kula je sa dve bifore gotički oblikovane. Kapija je okrenuta ka istoku i već postojećim delovima utvrđenog grada. Imala je pokretni most preko prokopanog kanala koji je spojio meandar Mostonge. Ovaj prokopani kanal, sa zemljanim bedemom i palisadama, zatvorio je prostor, podgrađe, koje sa severne i južne strane obuhvataju vode Mostonge. Podgrađe je danas sa tridesetak kuća. Na krajnjem zapadu – severozapadu sagradjen je utvrđeni zamak.